گفتگو با مسعود فروتن در نگارخانه ایوان

گفتگوی صمیمی با مسعود فروتن کارگردان مشهور تلویزیونی در نمایشگاه گروهی عکس آب برگزار شده در نگارخانه ایوان شرکت فرهنگ فیلم تهران