راه های پیشگیری از ویروس کرونا

ویروس کرونا در بیش از 200 کشور، از جمله ایران، پخش شده است و جان بیش از 50 هزار نفر را تا این تاریخ گرفته است.

بهتر است راه های پیشگیری از ویروس کرونا را هم بدانیم